VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

  1. Všeobecné ustanovenia

Predávajúci:

COHEEN s. r. o.
Sídlo: Vajnorská 100/B, Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 04
IČO: 53 578 970
Tel.: +421 940 501 726
E-mail: office@coheen.com
IBAN: SK97 0200 0000 0044 2574 7458
Konateľ: Ing. Ján Friedman

Kupujúci:

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim ako odberateľ (zákazník) produktov od predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.coheen.com.

Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Všeobecné obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

  1. Objednávanie

Nakupovať je možné cez internetový obchod nasledujúcim spôsobom.

V sekcii ESHOP si kupujúci vyberie tovar, ktorý chce objednať. Následne si vyberie spôsob dodania tovaru, spôsob platby a vyplní kontaktné údaje spolu s adresou doručenia.

Po záväznom potvrdení objednávky dostanete okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky so sumarizáciou objednaného tovaru na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uviedli.

Tovar si možno objednať aj e-mailom na office@coheen.com.

V správe je potrebné uviesť názov tovaru, objednávané množstvo, kontaktné údaje a doručovaciu adresu.

V prípade, že po odoslaní objednávky nedostanete automaticky generovaný potvrdzujúci e-mail, kontaktujte nás prosím na adrese office@coheen.com.

  1. Storno objednávky

Objednávku možno stornovať e-mailom na office@coheen.com alebo telefonicky na čísle +421 940 501 726 do 24 hodín od objednania bez udania dôvodu.

  1. Ceny, prevzatie tovaru a platby

Ceny sú uvedené v eurách. Uvedené ceny za tovar sú konečné, vrátane 20% DPH.

Cenu za objednaný tovar môžete uhradiť prostredníctvom platobného systému, platobnou kartou, prevodom alebo vkladom na účet našej spoločnosti, prípadne na dobierku. Tovar vám vieme doručiť prostredníctvom zmluvného prepravcu alebo kuriéra. Vyzdvihnúť si ho môžete aj osobne a to nasledujúci pracovný deň po úhrade faktúry a telefonickom dohovore na tel. čísle +421 940 501 726 na adrese logistického centra Steineman, ul. Sikárska 10, 949 05 Nitra – Dolné Krškany, SR v pracovných dňoch v čase od 9,00 do 15,00 hod.

V každej zásielke je priložená faktúra – daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako dodací aj záručný list.

  1. Záruka a reklamácie

Reklamačný poriadok internetového obchodu je spracovaný podľa Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „tovar“), pri ktorom sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho so zodpovednosti za chyby (ďalej len „reklamácia“). Na tovar sa vzťahuje záruka podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

Kupujúci sa zaväzuje tovar pri jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. V prípade poškodenia obalu tovaru je potrebné tovar ihneď vrátiť kuriérovi a spísať protokol. Odporúčame poškodený tovar odfotografovať. Následne kópiu protokolu spolu s fotografiou zaslať emailom na office@coheen.com.

6.  Vrátenie a výmena tovaru

Spotrebiteľ má podľa ust. § 7 a nasledujúcich Zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.

Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy, od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§ 10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku.

Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane hodnoty za najlacnejšie bežný spôsob doručenia ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

Toto právo na odstúpenie od zmluvy sa podľa § 7 ods. 6 Zákona neuplatňuje napríklad pre tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo zníženiu akosti, taktiež pre predaj novín, časopisov, periodickej tlače, kníh a na predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil alebo aj na tovar, ktorý bol uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov.

Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru má spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v bežnej predajni, čo prezumuje povinnosť vrátenia tovaru s originálnym obalom, visačkami a podobne.

Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

7.  Základné podmienky reklamácie

Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný predložiť doklad o kúpe, alebo potvrdený záručný list.

Ak tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je tovar Kupujúcemu predaný v poškodenom prepravnom obale, je Kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho.

V prípade, že sa vyskytnú v záručnej dobe chyby tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju reklamáciu.

Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Zákona, trvá 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými zákonom a začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch stanovených Občianskym zákonníkom a Zákonom.

V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od začiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

Ak sa vyskytne na zakúpenom tovare v záručnej dobe výrobná vada, má zákazník právo túto vadu reklamovať.

Výrobnou vadou sa rozumie zmena (vlastnosti, funkčnosti) tovaru, ktorej príčina je použitie nevhodného alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie, alebo nevhodná technológia, poprípade nevhodné konštrukčné riešenie.

Za vadu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

Ak uplatní zákazník právo zo zodpovednosti za chyby predaného tovaru riadnym spôsobom, je poverený zamestnanec povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto doby sa však nezapočítava doba, potrebná k odbornému posúdeniu chyby.

Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný a reklamácii nebránia obecné zásady hygieny. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný.

Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia. Poverený pracovník môže v odôvodnených prípadoch so zákazníkom dohodnúť lehotu dlhšiu. Poverený pracovník je povinný vydať zákazníkovi potvrdenie o tom, kedy právo zo zodpovednosti za chyby uplatnil, o spôsobe riešenia reklamácie, ako aj o prevedení prípadnej opravy a o dobe jej trvania.

8. Lehoty pre uplatnenie reklamácie

Právo zo zodpovednosti za chyby musí byť uplatnené v záručnej dobe. Reklamáciu je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď ako sa chyba objavila.

Prípadné predlžovanie pri pokračujúcom používaní tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie chyby, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.

9. Odstrániteľné chyby

Za odstrániteľné chyby sa považujú také chyby, ktoré možno opravou odstrániť, bez toho, aby utrpel vzhľad, funkcia a kvalita tovaru.

V prípade výskytu odstrániteľnej chyby má zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predajca je povinný chyby odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 kalendárnych dní od uplatnenia reklamácie.

V prípade chyby odstrániteľnej má zákazník právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy – pokiaľ:

  • reklamácia nebola vybavená do 30 dní odo dňa jej a nedošlo k inej dohode
  • zákazník nemôže pre opätovné min. 3x opakujúce sa vyskytnutie odstrániteľnej chyby po oprave, alebo pre väčší počet odstrániteľných chýb tovar riadne používať. O opätovné vyskytnutie chyby po oprave ide vtedy, ak sa rovnaká chyba, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, opätovne vyskytne. Väčším počtom chýb trpí tovar vtedy, ak má v dobe uplatnenia reklamácia súčasne najmenej tri odstrániteľné chyby.

Za odstrániteľné chyby sa považujú také chyby, ktoré možno opravou odstrániť, bez toho, aby utrpel vzhľad, funkcia a kvalita tovaru.

V prípade výskytu odstrániteľnej chyby má zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predajca je povinný chyby odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 kalendárnych dní od uplatnenia reklamácie.

V prípade chyby odstrániteľnej má zákazník právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy, pokiaľ ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby bol tovar riadne užívaný ako tovar bez chyby, má zákazník právo požadovať výmenu tovaru za nový bezchybný (možno vymeniť za akýkoľvek tovar) alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

10. Spôsob a postup vybavenia reklamácie

Reklamácia sa uplatňuje cez e-mail na adrese office@coheen.com.

Predajca v deň prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru, v ktorom presne označí vady tovaru v súlade s ustanovením § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Po vybavení reklamácie predajca informuje kupujúceho spôsobom vybavenia  dohodou s kupujúcim.

Predávajúci po riadnom vybavení reklamácie vyzve Kupujúceho telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom dohodnutým s Kupujúcim k prevzatiu opraveného tovaru a reklamačného protokolu.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornej manipulácii s tovarom, t.j. najmä pri porušení ochranných pečatí a nálepiek, ak na výrobku nejaké sú, alebo používanie tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru.

11. Záverečné ustanovenia

V prípade akejkoľvek reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 01.01.2021

Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.